Samen houden we het leuk!

U bent hier:

Reactie BVPP op ontwikkelingen postmarkt

11/06/2024

Onderstaande brief hebben wij aan de Tweede kamer gestuurd in verband met de mogelijke wijziging van de Postwet.

 

Geachte leden van de vaste Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat,

De Bond van Post Personeel (BVPP) is, als grootste vakbond onder de postbezorgers met ook de grootste vertegenwoordiging in de medezeggenschap, zeer begaan met de ontwikkelingen op de postmarkt. Wij zetten ons met hart en ziel in voor een postmarkt die duurzame banen met perspectief kan bieden aan de vele medewerkers die werkzaam zijn in deze sector.

Met veel interesse hebben wij dan ook gezien dat de Tweede Kamer deze ontwikkelingen ook volgt en een rondetafelgesprek over de toekomst van de postmarkt organiseert. We betreuren het dat wij hiervoor niet zijn uitgenodigd, ondanks ons verzoek daartoe. Namens onze leden willen wij daarom met deze brief graag ons standpunt ten aanzien van de ontwikkelingen op de postmarkt voorafgaand aan dit gesprek met u delen.

In februari heeft PostNL aangekondigd dat de bezorgduur voor de Universele Postdienst (UPD) die in de postwet is vastgelegd te willen veranderen door de standaard 24-uursbezorging te verlengen naar bezorging binnen 2 dagen en op termijn binnen 3 dagen, waardoor wordt gedacht beter in te kunnen spelen op de veranderende klantbehoeften, de dalende postmarkt en de arbeidsmarktkrapte.
Hiervoor is ook een wijziging van de postwet nodig.

Wij, de Bond van Post Personeel, begrijpen dat er structureel iets moet veranderen binnen de briefpostbezorging. Binnen de huidige manier van bezorgen is de rek er namelijk volledig uit voor wat betreft procesaanpassingen en kostenbesparingen. Dit brengt ook een constante druk met zich mee voor de medewerkers. Daarom hebben we over een structurele aanpak eerder dit jaar een initiatiefvoorstel voorgelegd aan PostNL.
In dit voorstel hebben wij aangegeven dat we zijn uit-gereorganiseerd bij PostNL en dat we de bezorging structureel moeten aanpassen. Een van de elementen uit ons plan is, zoals PostNL ook voorstelt, om naar een 48-uurs bezorging te kunnen gaan.

Bij deze verandering is het dan wel absoluut noodzakelijk om perspectief op duurzame werkgelegenheid aan de medewerkers te bieden. Daarom gelden wat ons betreft daarbij een aantal belangrijke voorwaarden voor deze aanpassing:

  • Een aanpassing van de bezorgduur voor kan/mag alleen plaatsvinden als er geen collectief ontslag plaatsvindt;
  • De medewerkers in de postmarkt hebben en houden fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en worden niet verdrongen door stukslonen;
  • Urgente post kan nog steeds de volgende dag worden bezorgd, tegen een redelijk tarief, zodat er geen situatie ontstaat zoals in Denemarken, waar deze dienstverlening onbetaalbaar is geworden;
  • Er is balans tussen werknemers- en werkgeversbelangen;
  • Duurzaamheid staat hoog in het vaandel bij de veranderingen;
  • De werkdruk wordt niet verzwaard;
  • Medewerkers worden betrokken bij komende veranderingen zodat zij daadwerkelijk invloed hebben op hun eigen werk.

Met het voorstellen van het aanpassen van de standaard 24-uurs bezorgtermijn van post wordt de noodzaak tot structurele verandering wat ons betreft onderkend. We zullen nog vele gesprekken voeren met de bedrijfsleiding van PostNL over de precieze invulling en onze voorwaarden, maar in de tussentijd ligt er ook een rol voor de politiek, want voor het doorvoeren van deze verandering is een aanpassing van de standaard 24-uurs bezorgduur voor UPD post in de regelgeving nodig. Wij vragen u daarom om deze noodzakelijke structurele veranderingen mogelijk te maken en de Postwet hierop aan te passen, zodat gewerkt kan worden aan duurzame werkgelegenheid voor onze leden .

Het spreekt voor zich dat we graag bovenstaande tijdens het rondetafelgesprek hadden willen toelichten, maar uiteraard zijn wij ook graag bereid in aanloop naar de verdere behandeling van de Postwet de noodzaak tot structurele wijzigingen vanuit het perspectief van onze leden nader toe te lichten.

Met vriendelijke groet,
Bond van Post Personeel

Joost Bol (eerste bestuurder)
Gerard van Rijn (tweede bestuurder)