Calamiteiten- en zorgverlof

Wat moet je weten over…

VERLOF VOLGENS DE WET ARBEID EN ZORG (WAZO)
Iedere werknemer heeft recht op verlof. Er zijn ook diverse redenen waarom je verlof op zou willen nemen. De mogelijkheden om verlof op te nemen op grond van de Wet arbeid en zorg zijn opgenomen in de cao.

Als werknemer van PostNL kun je hier gebruik van maken.

Omdat het niet voor iedereen duidelijk is wanneer je gebruik kan maken van deze verlofregelingen heeft de Bond van Post Personeel dit voor jou op een rijtje gezet.

Calamiteiten- en kort verzuimverlof 
Het calamiteiten- en kort verzuimverlof is bedoeld voor situaties in jouw privéleven die je onmiddellijk moet oplossen. Je kunt hierbij denken aan een ziek kind dat je van school moet halen, als je partner moet bevallen, als je plotseling kampt met een lekkage in je woning, als een direct familielid is overleden of als je naar de dokter of het ziekenhuis moet en dit alleen tijdens werktijd mogelijk is. Situaties die minder snel voorkomen, maar waarvoor je ook calamiteiten- en kort verzuimverlof kunt krijgen zijn bijvoorbeeld als je een door de overheid opgelegde verplichting niet in vrije tijd kunt uitvoeren of als je stemrecht hebt en je niet in je vrije tijd kunt stemmen. 

De duur van dit verlof hangt af van de tijd die je nodig hebt om de eerste problemen op te lossen. Dit kan een paar uur, maar ook een paar dagen zijn. In de situatie waarin je een ziek kind van school hebt gehaald en de zorg voor het zieke kind niet kunt overdragen aan iemand anders, kan je eventueel verzoeken om aansluitend kortdurend zorgverlof op te nemen.

Je moet zo snel mogelijk bij de werkgever melding maken van het calamiteiten- of kort verzuimverlof. Daarbij zal je moeten laten weten hoe lang jij verwacht dat het verlof gaat duren. Een redelijk verzoek mag niet door de werkgever worden geweigerd. Tijdens het calamiteiten- of kort verzuimverlof heb je recht op doorbetaling van jouw salaris.

Kortdurend zorgverlof
Is er iemand uit jouw nabije omgeving ziek of hulpbehoevend en heeft diegene verzorging nodig? Ben jij de enige die zorg kan verlenen en is er niemand anders die dit op zich kan nemen? Dan kun je aanspraak maken op kortdurend zorgverlof.

Bij personen uit jouw nabije omgeving kan je denken aan: kinderen, partners, (schoon)ouders, (schoon)grootouders, kleinkinderen, broers, zwagers en (schoon)zussen. Ook eventueel andere personen in jouw huishouden kunnen hieronder vallen. Bijvoorbeeld een inwonende tante. In sommige gevallen kun je ook kortdurend zorgverlof krijgen voor personen waarmee je een sociale relatie hebt zoals een buurvrouw of een vriend, maar daarbij moet de relatie wel zo zijn dat het logisch is dat jij voor deze persoon moet zorgen.

In een periode van 12 maanden kun je maximaal 2 keer het aantal uren die je per week werkt als kortdurend zorgverlof opnemen. Werk je bijvoorbeeld 10 uur per week, dan heb je recht op 20 uur kortdurend zorgverlof per 12 maanden. Deze periode van 12 maanden gaat in op het moment dat jij voor het eerst een beroep doet op deze verlofregeling. Uren die je niet opmaakt vervallen na 12 maanden.

Je dient zo spoedig mogelijk bij de werkgever te melden dat je kortdurend zorgverlof wilt opnemen. Achteraf kan de werkgever je vragen om bewijs te verstrekken dat het verlof noodzakelijk was zoals een afsprakenbriefje van de huisarts.

Tijdens het kortdurend zorgverlof moet de werkgever jou minstens 70% van het salaris doorbetalen inclusief eventuele toeslagen, maar dit mag niet minder zijn dan het minimumloon en ook niet meer dan 70% van het maximumdagloon. De opbouw van verlofuren en pensioen blijft gewoon doorlopen.

Als de werkgever in ernstige problemen komt door het kortdurend zorgverlof, kan deze besluiten om deze na de melding te stoppen of niet in te laten gaan.

Langdurend zorgverlof
Voor langdurend zorgverlof gelden dezelfde voorwaarden als voor kortdurend zorgverlof. In elke periode van 12 maanden heb je recht op 6x het aantal uren dat je per week werkt op langdurend zorgverlof. Werk je bijvoorbeeld 12 uur per week dan heb je recht op 72 uur (6x12) langdurend zorgverlof. Je kunt dit verlof zowel aaneengesloten als gespreid opnemen.

Het langdurend zorgverlof dien je minstens 2 weken van tevoren schriftelijk  bij de werkgever aan te vragen. De werkgever betaalt jouw salaris niet door tijdens het langdurend zorgverlof. Ook bouw je geen pensioen op, maar je kunt de pensioenopbouw eventueel vrijwillig voortzetten.

Als de werkgever in ernstige problemen komt door het langdurend zorgverlof, kan deze besluiten om de verlofopname niet in te laten gaan.

Vragen?
Heb je vragen of niet weten welke verlofregeling op jouw specifieke situatie van toepassing is, kun je uiteraard contact met ons opnemen. Ook kunnen wij jou als lid van de BVPP adviseren en/of bijstaan als de werkgever weigert om jouw verlof te verlenen.