Cao-onderhandelingen: Traject functiewaardering

 • Cao-onderhandelingen: Traject functiewaardering

  19/02/2019
  TNT / FedEx

  Na onze nieuwsbrief van een paar weken geleden hebben we  een keer met de werkgever om de tafel gezeten. Daar is vooral gesproken over het traject functiewaardering (functieomschrijvingen, wijziging van functienamen, keuze functiewaarderingsysteem). Functiewaardering is een belangrijk onderdeel van de nieuwe cao, die we aan het maken zijn, en daarom is dit onderwerp naar voren geschoven.

  Bij TNT en Fedex bestaan er veel verschillende functiebenamingen voor functies die grotendeels hetzelfde zijn. In de nieuwe organisatie wil de werkgever, begrijpelijkerwijs, naar één functiewaarderingssysteem met gelijkluidende functiebenamingen.

  De ondernemingsraden moeten adviesaanvragen over de nieuwe functies en functiebenamingen behandelen. Ook daar waren vragen.

  Feit is dat, in het kader van de harmonisatie, er een verandering plaatsvindt in de functiebenamingen waarbij de FedEx-functiebenamingen en het FedEx-functiesysteem leidend zijn. Fasegewijs worden deze veranderingen doorgevoerd. Hierbij is het voor de werknemer zelf van belang, dat hij/zij zelf  vragen stelt over de wijziging die hem of haar wordt voorgelegd. Omdat iedere verandering vragen of onduidelijkheden kan oproepen, is het van belang dat de werknemer zelf vragen stelt aan leidinggevende en de ondernemingsraad.

  De vakbonden zijn uiteraard betrokken bij de invoering van de nieuwe systematiek en zien op een correcte uitvoering toe, waar uiteraard signalen vanuit de werknemers zelf een belangrijke rol spelen. De koppeling van lonen/salarissen aan functies komt in een latere fase aan de orde.

  We begrijpen dat m.n. dit laatste bij werknemers voor onrust zorgt. Maar ook hierbij geldt: dat wij, de vakbonden, aan tafel zitten bij dit thema en dat werknemers vooral zelf vragen moeten stellen als er sprake is van veranderingen in hun eigen functie, vragen die in eerste instantie aan de leidinggevende en ondernemingsraad gesteld moeten worden.

  In februari en maart gaan de vakbonden opnieuw met de werkgever om de tafel. Hierover zullen wij jou te zijner tijd informeren.