Nieuws

 • Stand van zaken harmonisatie arbeidsvoorwaarden FedEx -TNT

  27/05/2019
  TNT / FedEx

  Sinds onze laatste nieuwsbrief hebben we diverse keren met jullie werkgever om tafel gezeten. In dit grote traject van harmonisatie arbeidsvoorwaarden van de FedEx- en TNT-populatie voeren op dit moment enkele thema’s de boventoon.

  Functiewaardering
  De start van de besprekingen over het functiewaarderingstraject is uitgebreid besproken in onze laatste nieuwsbrief. Expliciet hebben we toen ook aangegeven dat de werknemer zelf vragen stelt over de wijziging die aan hem of haar wordt voorgelegd. Nadat het bedrijf een besluit heeft genomen op het advies van de ondernemingsraad, krijgt elke medewerker een brief waarin zijn/haar nieuwe functienaam (jobtitle) en functiegroep (Jobfamily) staat. Let ook steeds op de mogelijkheid om bezwaar te maken! Informeer bij je leidinggevende en/of bij de ondernemingsraad!

  De harmonisatie op het gebied van functiewaardering gebeurt in een drietal stappen, te weten: 1. Mapping & Slotting, 2. Levelling en 3. Inschaling. We lichten de drie stappen hieronder aan je toe.

  1. Mapping & Slotting
  In deze fase worden medewerkers ingedeeld op nieuwe functiebenamingen en de daarbij behorende functiebeschrijvingen. Als basis voor de mapping & slotting hanteert FedEx het “FedEx Job Framework (‘FJF’)”. Het FJF is een verzameling van alle functies binnen FedEx die overal ter wereld een identieke en generieke functiebeschrijving hebben. In het FJF zijn de functieomschrijvingen algemener (gericht op competenties en verantwoordelijkheden) in tegenstelling tot de functieomschrijvingen zoals die bij TNT gehanteerd werden (uitgebreide taakgerichte omschrijvingen).  

  De fase van mapping & slotting is bijna afgerond.

  • Het ‘mappen & slotten’ werd door middel van een adviesaanvraag voorgelegd aan de ondernemingsraad. Medewerkers hebben daar kennis van kunnen nemen en zijn daarover door hun manager geïnformeerd. De bijbehorende functiebeschrijvingen zijn op intranet gepubliceerd.
  • Medewerkers hebben formeel tot 6 weken na ontvangst van de bevestigingsbrief van de slotting de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de slotting.

  2. Levelling
  In het nieuwe functiewaarderingssysteem kent een groot aantal functies verschillende niveaus (levels). Tijdens de levelling wordt het juiste niveau aan de medewerker toegekend. De niveaus zijn: associate, standard en senior. Het toekennen van het juiste niveau aan een medewerker gebeurt op basis van o.a. kennis, vaardigheden en competenties. Deze moeten worden getoetst aan onderscheidende, objectieve criteria. Uiteindelijk wordt door het management een niveau aan iedere individuele medewerker toegekend.

  • Zodra de levelling is afgerond, worden medewerkers daarover geïnformeerd en krijgen zij uitleg van hun manager over de levelling.
  • De medewerker kan binnen een termijn van 4 weken nadat het level aan hem is medegedeeld, bezwaar maken.

  Voor medewerkers die geslot zijn naar een functie met 1 level, is deze tweede stap niet van toepassing.

  3. Inschaling

  De derde en laatste stap in het integratieproces, zijn de afspraken die met de bonden worden gemaakt over het functiewaarderingssysteem en de bij de functieschalen behorende salarissen. Tenslotte worden met de bonden afspraken gemaakt over de wijze waarop wordt omgegaan met gevallen waarbij het huidige salaris boven resp. onder de grenzen van een nieuwe salarisschaal uitkomt. Dat leidt tot individuele besluiten met betrekking tot de inschaling van medewerkers in het nieuwe salarisschalenbouwwerk.

  Harmonisatie pensioenregelingen
  Zoals bekend wil FedEx ook naar één pensioenregeling voor alle medewerkers. Er zijn een aantal bijeenkomsten geweest waar door FedEx / TNT diverse opties zijn gepresenteerd. De bonden hebben een pensioendeskundige van een adviesbureau ingeschakeld om zich te laten informeren en ondersteunen. Voor zover nu bekend zal er medio juni een rapportage ter beschikking zijn, die dan besproken gaat worden.

  Harmonisatie overige arbeidsvoorwaarden
  Zoals al eerder aangegeven worden de cao-en TNT en TLN (beroepsgoederenvervoer) naast elkaar gelegd, waarbij de bedrijfs-cao TNT leidend is en ook de FedEx People Manual meegenomen moet worden. Tevens dient goed gekeken te worden naar afspraken die bij vorige fusies/overnames gemaakt zijn.

   

  Op dit moment is voor de medewerkers vooral van belang dat ze alert zijn op de verschillende fases van functiewaardering en dat ze (indien nodig) tijdig bezwaar maken.

  In de komende weken staan meerdere cao-onderhandelingen gepland, waarin stapsgewijs de verschillende hoofdstukken en artikelen aan de orde komen.